SR

Šta donosi novi zakon o paušalcima?


13.11.2019    12:28

Šta donosi novi zakon o paušalcima?

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predložene su brojne izmene, između ostalih i one koje se odnose na uslove za paušalno oporezivanje, kriterijume za razvrstavanje preduzetnika paušalaca u grupe radi određivanja visine paušalnog prihoda kao poreske osnovice, elemente kojima se umanjuje, odnosno povećava polazna osnovica kao i podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje.

U cilju destimulacije zloupotrebe sistema paušalnog oporezivanja, odnosno fiktivnog obavljanja samostalne delatnosti preduzetnika, predložena je mera dodatnog oporezivanja prihoda preduzetnika i preduzetnika paušalaca. Predloženo je uvođenje sistema testiranja preduzetnika kroz tzv. “Test samostalnosti”, kojim se utvđuje da li poslodavac zapravo prikriva radni odnos angažovanjem preduzetnika odnosno paušalca sa ciljem ostvarivanja nižeg poreskog opterećenja u odnosu na angažovanje tih lica putem radnog odnosa.

Među kriterijumima testa samostalnosti kojih ima devet, između ostalih su da li preduzetnik pretežni deo prihoda ostvaruje od jednog klijenta i njegovih povezanih lica, da li od poslodavca zavisi kada će preduzetnik koristiti godišnji odmor, da li za rad koristi prostorije i opremu poslodavca ili da li poslodavac organizuje stručno usavršavanje za preduzetnika i sl.

1. Nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;
2. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni;
3. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
4. Nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
5. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio;
6. Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;
7. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;
8. Ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu.
9. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom radnog dana između 00 i 24 časa.

Ako se na osnovu testa samostalnosti ispostavi da preduzetnik ispunjava većinu kriterijuma, tj. pet od devet, onda je reč zapravo o zameni za radni odnos, te će za takav slučaj biti predviđeno da se porez plaća po pravilima za ostale prihode. Svi preduzetnici koji odgovore potvrdno na manje od pet pitanja (četiri ili manje) iz testa samostalnosti time praktično potvrđuju da su preduzetnici, te mogu nastaviti sa obavljanjem samostalne delatnosti kao i do sada.

Treba napomenuti da je Vlada Srbije usvojila predlog da se primena testa samostalnosti pomeri na 1. mart 2020. godine, umesto od početka naredne godine kao što je bilo prvobitno planirano, ali će mere podsticaja, odnosno smanjenja poreza i doprinosa za novozaposlenog radnika, važiti od 1. januara 2020. godine kao što je ranije najavljeno.

Dakle svi oni preduzetnici, odnosno preduzetnici koji imaju paušalne agencije i koji prođu “Test samostalnosti”, mogu nesmetano da nastave sa obavljanjem samostalne delatnosti kao preduzetnici. Sa druge strane, kompanije koje angažuju radnike koristeći sistem paušalnog oporezivanja, od 1. januara 2020. godine neće moći više tako da posluju – ali će zato imati mogućnost da ta lica zaposle koristeći poreske olakšice.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najavljeno je da će kompanije koje budu zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine biti oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica tokom počev od 01.01.2020. godine, odnosno 65% u 2021. i 60% tokom 2022. godine.

 

Šta kažu brojevi?

Aleksandar Milosavljević, direktor ASM Računovodstva iz Beograda nam pojašnjava da ušteda poslodavca po jednom zaposlenom koji zarađuje 80.000 dinara neto iznosi 35.280 dinara. Praktično, na ovu platu ukupno poresko opterećenje od 64% danas je 50.400 dinara, a sa najavljenim poreskim oslobođenjem od 70% to bi iznosilo 15.120 dinara.  Poresko oslobođenje će biti aktuelno 3 godine (od 01.01.2020. do 31.12.2022.). Kao što je napisano, ukoliko ste bili u radnom odnosu u 2019. nažalost nemate pravo na poresko oslobođenje.

 

Imamo dobre vesti za one koji planiraju da se upuste u preduzetničke vode

Još jedna od novina je pojednostavljenje procedure za utvrđivanje visine iznosa poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvđen prihod.
Naime očekuje se automatizaciju procesa utvrđivanja visine poreske obaveze za poreske obveznike. Do sada preduzetnik paušalac u momentu otpočinjanja obavljanja delatnosti nije znao kolika će biti visina njegove poreske obaveze, a na rešenje poreske uprave se čekalo i po više meseci.

Predloženim rešenjem obveznicima će biti omogućeno da preko Portala Poreske uprave pre započinjanja delatnosti dobiju tačnu informaciju o iznosu obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Tu su i određene promene za neke od šifri kao što je računarsko programiranje, gde će porez pratiti republički prosek, a ne prosek opštine gde je agencija prijavljena. Povlastice će imati i mlađi od 30 godina koji otvore novu agenciju.

Zvanični Kalkulator paušalnog poreza možete pronaći na sajtu ePorezi

Očekuje se da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupi na snagu do kraja novembra 2019. godine kada ćemo pisati više o tome.


Ukoliko imate neko pitanje, slobodno postavite u komentar, potrudićemo se da brzo dobijete odgovor.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aleksandar Milosavljević

Ovlašćeni računovođa, osnivač i vlasnik "ASM računovodstvo d.o.o." sa preko 25 godina iskustva u raznim oblastima ekonomije. Aleksandar i njegov tim vode "računa" (ukratko) o našoj kompaniji kao i svim kompanijama u našoj grupaciji. Trudićemo se da bude sve više korisnih članaka od stručnih ljudi kao što je Aleksandar, koji svoje savete i znanje rado deli zarad tačnog informisanja.

Imaš pitanje ili komentar?

Uneseni podaci moraju biti validni

Vaša email adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna.

  • Tako je, ako nedvosmisleno imate 4 od 9 stavki odgovoreno potvrdno, ostajete na modelu kao i do sada. Svakako, ispratite promene pri zvaničnom usvajanju zakona (ako bude promena).

 • Ovo su jako dobre vesti.
  Moje pitanje je sledeće.
  Da li je se i ugovor na određeno vreme, konkretno, mesec dana sa platom isključivo po učinku razlog za diskfalifikaciju?
  Radi se o ugovoru po kome nisam ostvario nikakav prihod ali sam prijavljen kao poreski obveznik.
  Kako mogu da dobijem savet sta da postupi u konkretnom slučaju kako bih se uprkos formalnom nedostatku eventualno kvalifikovali za oslobođenje tj umanjenje poreske obaveze. Hvala.

  • Zdravo Davide. Ubrzo će računovođa izneti svoje mišljenje na Vaše pitanje.

  • Prema odredbi Zakona, za lice koje nije imalo status osiguranika zaposlenog u periodu od 01.januara do 31.12.2019. poslodavac može koristiti olakšice. Zakon ne pravi izuzetke po pitanju sticanja statusa osiguranika na određeno ili neodređeno vreme, tako da po našem mišljenju za takvo lice se ne bi mogla koristiti olakšica.

 • “Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najavljeno je da će kompanije koje budu zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine biti oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica tokom počev od 01.01.2020. godine, odnosno 65% u 2021. i 60% tokom 2022. godine.”

  Da li će se ovo odnositi i na preduzetnike koji nastavljaju rad “po starom”? Mi smo fotokopirnica/digitalna štampa tj nismo IT konsalting zbog kojih se ove promene i uvode 🙂 tako da ćemo sigurno imati manje od 4 potvrdna odgovora ali bi nam olakšice svakako značile.

  Unapred hvala na odgovoru,
  Ivana

  • Olakšice mogu da koriste oni poslodavci koji zaposle tzv. kvalifikovane novozaposlene radnike i to one koji nisu imali zasnovan radni odnos tokom 2019. godine To se odnosi i na one poslodavce koji su zaključno sa 31.12.2019. godine umesto radnog odnosa angažovali paušalne agencije koje su zapravo bile njihovi zaposleni. Sada se tim poslodavcima pruža zakonska mogućnost da sve te paušalce koji nisu “položili” test samostalnosti angažuju kroz radni odnos, da ih prijave na socijalno osiguranje i da koriste poresku olakšicu u naredne tri godine, odnosno umanjenje plaćanja poreza i doprinosa za 2020.,2021.,i 2022. godinu.
   Prema trenutno važećem predlogu izmena i dopuna Zakona da bi sadašnji paušalac bio „kvalifikovano novozaposleno lice“ treba da ispunjava dva uslova:

   Da u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine nije bio zaposlen, tj. nije bio u radnom odnosu.
   Mora da se zaposli kod poslodavca u periodu od 01.01.2020. do 30.04.2020. godine.

   U prevodu svi paušalci koji su u celoj 2019. godini bili angažovani od strane nalogodavca, ukoliko pređu u radni odnos kod nalogodavca u periodu od 01.01.2020. do 30.04.2020. godine, poslodavac će za njih ostvariti gore navedene poreske olakšice.
   Preduzetnici koji su na osnovu kriterijuma iz testa samostalnosti zaista preduzetnici paušalci, nastavljaju da rade po starom. Za njih će jedna od novina biti to, što će visinu svoje poreske obaveze ubuduće moći sami da saznaju putem aplikacije poreske uprave ne čekajući na rešenje poreske uprave

  • Nalogodavac je kompanija (pravno lice) kod koje radite/sa kojom imate Ugovor o poslovnoj saradnji.

 • Poštovani,
  kao preduzetnik trenutno zapošljavam 6 radnika. Od njih 6, za troje dobijam olakšice u vidu povrata doprinosa od 65 % koji je još uvek na snazi. Knjigovođa mi reče da to važi samo do kraja godine, a vidim da Vi u tekstu spominjete da je predlog zakona da će se te olakšice dobijati i sledeće godine za novozaposlene radnike pod uslovima koje ste već naveli. Da li to znači da će se poreske olakšice koje trenutno važe produžiti i sledeće godine ili se definitivno ukidaju od 01.og Jan. ?
  Da li u predlogu zakona negde stoji šta će se u sledećoj godini dešavati sa tim olakšicama koje su trenutno na snazi.
  Unapred se zahvaljujem na odgovoru.
  S poštovanjem,, Veljko.

  • Ovaj zakon ne važi za radnike tj. redovno zaposlene na određeno ili neodređeno, već za paušalce koji imaju Ugovor o saradnji sa pravnim licem.

  • Poštovani,
   Ako sam bio u radnom odnosu 3 meseca u 2019, nakon toga ostatak godine kao paušalqc, da li će poslodavac imati pravo na olakšice, budući da nisam bio zaposlen veći deo godine.
   Hvala unapred

 • Postovani,
  Supruga planira da otvori preduzetnicku radnju za online prodaju pod sifrom 47.91. Da li I pod kojim uslovima ova sifra moze da bude pausalno oporezovana ?
  Hvala u napred

 • Pausalac sam trenutno, zelim preci u DOO u januaru, da li se olaksice odnose i na mene kao vlasnika nove firme? tj. da li olaksice vaze i za mene kao zaposlenog u toj firmi?

  To mi je i dalje ne jasno, da li pausalci ako predju u DOO, mogu za sebe imati koristi od subvencija, a ne samo ako otvore pa nekoga zaposle.

  • Paušalac koji prelazi u radni odnos ima beneficije od države 3 godine tj. firma u kojoj radi. Prelazak iz paušala u DOO nije obuhvaćeno ovim promenama.

 • Poštovani, nameravam podneti zahtev APR za registraciju internet trgovine, šifra delatnosti bila bi 47.91 Trgovina na malo, putem interneta i posredstvom pošte
  (kožna galanterija i drugi artikli gift shop ponude)
  Godišnji promet ne bi prelazio 4 miliona dinara.
  Dobijam oprečne informacije iz poreskih službi i APR, jedni tvrde da mogu biti paušalno oporezovan, drugi da ne mogu biti paušalac.
  Možete li mi dati pouzdanu informaciju?

  • Prema Zakonu o porezu na dohodak građana pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine na malo.
   Obzirom da se kod vas radi o obavljanju trgovine na malo (putem interneta) mišljenja smo da nemate pravo na paušalno oporezivanje.

 • Kolike su moje obaveze u slučaju da ne prodajem test? Primanje na mesečnom nivou je oko 200 hiljada.

 • Dobar dan.
  Mene interesuje da li ja kao vlasnik radnje ( ugostiteljstvo – ćevapdzinica ) a prvi put sam otvorila radnju i imam 54 godine mogu da dobijem neku pomoć ( u smislu kredita ili neke druge vrste novčane pomoći ) u proširenju asortimana , aparature ili nečeg drugog vezanog za ugostiteljsku radnju koju sam otvorila. Napominjem da sam prvi.put u ovim vodama privatnog rada.
  Do pre par godina sam radila u drzavnoj ustanovi i imam 32 godine radnog staza.
  Molim Vas za upućivanje na čiju adresu mogu da se obratim sa molbom za pomoć.
  Pozdrav, hvala na pomoći.
  Svako dobro u Novoj 2020 godini!

 • Imam otvorenu Agenciju iz radnog odnosa (odnosno plaćam dupli porez – kao paušalac, dok firma u kojoj sam zaposlena plaća mi poreze i doprinose). Da li po pravilu mogu nastaviti paušalno da radim sa firmom u kojoj je direktor isti kao i direktor u firmi u kojoj sam zaposlena na neodređeno vreme?

Kontaktirajte nas

Telefon

+381 11 428 08 08

Email

info@unlimited.rs

Chat uživo
Live Chat