SR

Uslovi korišćenja

UNLIMITED.RS obezbeđuje web hosting i srodne usluge internet prisustva na tržištu Srbije. Stoga, pridržavamo se određenih zakonskih i etičkih odgovornosti koje se sastoje u načinu korišćenja usluga koje nudimo.
Opšti uslovi korišćenja uređuju međusobna prava, odnose i uslove pod kojima pravno lice United Internet d.o.o. iz Beograda preko brenda “UNLIMITED.RS” (u daljem tekstu Provajder), pruža usluge korisniku (u daljem tekstu Korisnik).
PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

I – OPŠTE ODREDBE

 • 1 Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem internet servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi https://www.unlimited.rs drugim adresama kojima upravlja Provajder (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo UNITED INTERNET DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića br. 1c, 11073 Novi Beograd, matični broj: 21133710, PIB: 109154021, (u daljem tekstu: Provajder).
 • 2 Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Provajdera i svakog pojedinog korisnika Servisa. Provajder omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.Sastavni deo ovih Uslova korišćenja čine i:
  – Cenovnik usluga koji se nalazi na Internet adresi
  https://unlimited.rs/cenovnik.pdf
  – Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti koji se nalazi na Internet adresi
  https://unlimited.rs/pravilnik-podaciolicnosti.pdf
  – Politika tehničke podrške koja se nalazi na Internet adresi
  https://unlimited.rs/politika-tehnickepodrske.pdf
 • 3 Pristupom i korišćenjem Servisa Provajdera, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Provajderom kao pružaocem usluge informacionog društva.Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.
 • 4Poslovanje Provajdera putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
 • 5 Provajder je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
 • 6 Servis nije zamena za bilo koje usluge osim onih usluga koje su eksplicitno navedene, niti Provajder pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja. Provajder ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici, odnosno na sadržaj koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila, odnosno od kojih je preuzet.
 • 7Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, ukoliko po sopstvenoj proceni oceni da je došlo do kršenja ugovornih obaveza.
  U slučaju iz prethodnog stava, primenjuju pravila o uklanjanju sadržaja iz ovih i ograničenja podataka iz ovih Uslova korišćenja.

II – OPIS SERVISA

 • 8 Servis je namenjen pružanju usluga profesionalnog skladištenja Internet sajtova (engl. hosting, u daljem tekstu: hosting), registraciji domena i usluga menadžmenta u oblasti informacionih tehnologija.
 • 9 Usluge informacionog društva koje pruža Provajder su:
  1) Web hosting, odnosno hosting sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web hosting) u
  koje spadaju Start, Optimum, Premium i Biz hosting usluge, odnosno Standardna Shared
  Cloud hosting i biznis hosting usluga, kao i web hosting dodaci (u dajem tekstu, zajednički:
  “Web hosting”);
  2) Registracija internet domena (u daljem tekstu: “Registracija domena”);
  3) VPS usluge, odnosno hosting na serverima opremljenim diskovima bez pokretnih delova
  (engl. Solid state drive, skr. SSD) sa VPS dodacima (u daljem tekstu, zajednički: “VPS usluge”);
  4) Audio streaming usluge, odnosno usluge konfigurabilnog audio strimovanja (u daljem tekstu: “Audio streaming usluge”);
  5) Usluge koje se odnose na SSL sertifikate (u daljem tekstu: “SSL sertifikati”);
  6) Tehnička podrška koja nije obuhvaćena ostalim uslugama, odnosno koja se ne pruža kroz
  drudge usluge (u daljem tekstu: “Tehnička podrška”);
  7) Dedicated serveri sa DDoS zaštitom, odnosno Hosting sa isključivim korišćenjem servera (engl. Dedicated hosting) uz koju se pruža zaštita od distribuiranih napada zagušenja usluge (u daljem tekstu: “Dedicated hosting”);
  9) Projektovanje, implementacija, održavanje i integracija različitih rešenja u informacionim tehnologijama.
  Provajder omogućava produžavanje usluga informacionog društva koje pruža samo u slučaju da su iste blagovremeno obnovljene od strane Korisnika. Propuštanje Korisnika da obnovi uslugu smatra se izrazom volje Korisnika da prestane sa korišćenjem usluge koju nije obnovio. Korisnik se obavezuje da obnavljanje usluge izvrši na način, pod uslovima i u rokovima navedenim u članu 30 ovih Uslova korišćenja, pod posledicama propuštanja navedenim u članu 17 ovih Uslova korišćenja.
 • 10 Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik i formu sadržaja (tekst, grafika, fotografija, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo.
  Za uslugu registracije Internet domena iz člana 9 stav 1, tačka 4), Korisnik je u obavezi da navede verodostojne, ispravne i tačne podatke, kao i da verifikuje svoju adresu elektronske pošte na koju mu se sistemski šalje link za verifikaciju, te ukoliko Korisnik ne izvrši blagovremeno ovu svoju obavezu, postoji mogućnost da domen bude suspendovan. Poruka elektronske pošte koja sadrži verifikacioni link je na srpskom jeziku za domene Republike Srbije i na engleskom jeziku za druge domene.
 • 11 Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa namenom servisa i Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Provajder, i kršenjem Uslova korišćenja.
 • 12Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje pristupne podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Provajdera ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.U slučaju da Korisnik trećem licu da svoje pristupne podatke da trećem licu, Korisnik snosi odgovornost za radnje koje je treće lice učinilo.U slučaju da Provajder zatraži od Korisnika lozinku u ograničenim slučajevima pružanja korisničke podrške, Korisnik se obavezuje da takvu lozinku promeni odmah nakon pružene korisničke podrške.
 • 13Provajder će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:
  na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
  nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,
  sve u skladu sa propisima Republike Srbije.
  Prilikom pružanja usluga informacionog društva, Provajder nije dužan da pregleda podatke koje je uskladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje Korisnika.
  Provajder je po zakonu dužan da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da:
  1)  korišćenjem usluge Korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti;
  2)  je Korisnik pružio nedopušteni podatak.
  Ovo obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku obavezno da sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti.
  Provajder je dužan da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.
 • 14Provajder prenosi elektronske poruke koje su mu predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.
 • 15Provajder zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.
 • 16Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.
 • 17Korisnik pre izvršene usluge informacionog društva plaća cenu usluge.Cenu usluge korisnik može da plati plaćanjem Provajderu i putem platne kartice.
  Korisnik je dužan da vodi računa o rokovima plaćanja, posebno uzevši u obzir odredbe iz člana 30 ovih Uslova korišćenja.
  Korisnik je isključivo odgovoran da sve uplate izvrši blagovremeno u smislu člana 30 ovih Uslova korišćenja. U  slučaju neblagovremenog plaćanja od strane Korisnika i onemogućavanja Provajdera da u određenim rokovima evidentira odgovarajuće uplate od strane Korisnika, posledice snosi isključivo Korisnik, a Provajder će prestati sa pružanjem usluge i ukoniti sadržaj odnosno obrisati podatke Korisnika u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.
 • 18Provajder svakom Korisniku ponaosob može pružiti dodatne usluge koje nisu definisane ovim Uslovima korišćenja, a o čemu se zaključuje poseban ugovor u kojem se definišu te dodatne usluge.

III – KORISNICI

 • 19 Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Provajder smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.
 • 20 Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja,bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac nije dužan da plati bilo kakvu naknadu Provajderu.
 • 21 Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, i dostupnim funkcijama Servisa.
 • 22 Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Provajder ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.
 • 23Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor.
  Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.
  Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Provajder će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.
  Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Provajdera da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.
 • 24Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.
 • 25Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.Prestankom statusa registrovanog korisnika prestaju sve obaveze Provajdera prema Korisniku, odnosno Provajder prestaje da pruža bilo kakvu uslugu tom licu.

IV – PRETPLATA

 • 26 Nadoknadu za korišćenje Servisa koju Korisnik isplaćuje prema Cenovniku Provajdera za vremenski period za koji želi da bude registrovan na Servisu kao registrovani korisnik, najkasnije do dana koji je naznačen kao rok za plaćanje. Ukoliko Korisnik propusti da u roku isplati ugovorenu nadoknadu, Provajder neće tom Korisniku pružiti mogućnost korišćenja Servisa do momenta izmirenja obaveze.
 • 27 Provajder ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Korisnicima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Provajder posvećen, a naročito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze, ili ih ne izmiruju, ili postoji diskreciona ocena Provajdera da neće moći da ih izmiri.

V – CENE

 • 28 Cene usluga koje pruža Provajder, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi https://unlimited.rs/cenovnik.pdf Provajder zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.
 • 29 Prilikom plaćanja uplatom Provajderu, Korisnik plaća obračunati iznos Provajderu prema pred/računu odnosno pro/fakturi koju mu Provajder dostavlja.
  Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Provajder. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Servisu ili Provajderu. U slučaju vraćanja povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Provajder je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Provajdera obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «United Internet usluga».
  Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro sva plaćanja se obavljaju u dinarskoj valuti (RSD). Ukoliko se plaća iznos u evrima (EUR) sistem će automatski konvertovati iznos u dinarima (RSD) po kursu Narodne Banke Srbije.
  Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije ce biti konvertovan u takozvanu settlement valutu poslovne Banke sa kojom Provajder ima ugovor (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju platne kartice platioca, već konvertovan iznos ce se konvertovati u lokalnu valutu platioca, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.Navedene Cene navedene mogu odstupati zbog ovih konverzija, osim u slučaju kada se plaćnje vrši u dinarima (RSD) putem platne kartice izdate u Republici Srbiji.
 • 30 Uplatu Provajder evidentira prvog radnog dana Provajdera kada mu banka dostavi odgovarajući izvod.Kada je Korisnik fizičko lice, odnosno kada Korisnik ima svojstvo potrošača prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača, novčana obaveza koju potrošač plaća putem banke, javnog poštanskog operatora ili drugog lica, koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge, smatra se izmirenom na dan kada su banka, javni poštanski operator ili drugo lice koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge primili platni nalog potrošača, a rok za početak pružanja usluge, odnosno obnove usluge, počinje da teče od momenta kada Provajder evidentira prijem punog iznosa te novčane obaveze i iznosi jedan radni dan. Korisnik fizičko lice, odnosno Korisnik koji ima svojstvo potrošača se obavezuje da blagovremeno izvrši plaćanje novčane obaveze, uzimajući u obzir ovde navedene rokove.Provajder ne snosi nikakvu odgovornost kao posledicu propuštanja Korisnika da blagovremeno izvrši plaćanje, odnosno kao posledicu kašnjenja bilo koje banke, javnog poštanskog operatora ili drugog lica, koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge, u obradi podatka o izmirenju novčane obaveze Korisnika.

VI – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 • 31 Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.
 • 32Provajder vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
 • 33 Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
 • 34 Pre prikupljanja podataka, Provajder u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
  1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Provajder.
  2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, kao i omogućavanje postavljanje sadržaja koji se hostuje, odnosno Internet domena koji se registruje u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena.
  3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Provajdera, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.
  6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
 • 35Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
  – ime,
  – prezime,
  – adresa,
  – broj (mobilnog) telefona,
  – e-mail adresa,
  – IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).
 • 36Provajder može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Provajder može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšavao svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.
  Provajder može, u skladu sa zakonom, u slučaju postojanja rizične transakcije po oceni Provajdera, prikupiti podatke o platnoj kartici korisnika koji se odnose na sadržinu prednje i zadnje strane platne kartice sa vidljiva zadnja 4 broja kartice.
  Provajder ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici, osim u slučaju iz prethodnog stava. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Provajderu ili trećim licima.
 • 37Sva opšta akta Provajdera moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.
  Ukoliko neki opšti akt Provajdera nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

VII – OBAVEŠTAVANJE

 • 38 Korisnik je saglasan da mu Provajder može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Provajdera, kao i reklamna obaveštenja.38

VIII – REKLAMACIJE

 • 39 Kako Provajder pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.
  Usluga informacionog društva koju Provajder pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada Provajder u potpunosti izvši svoje ugovorne obaveze.
 • 40 Izuzetno od člana 39 ovih Uslova korišćenja, Provajder pruža mogućnost Korisniku da, bez obrazloženja, u roku od 45 dana od dana aktivacije usluge hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web Hosting) iz člana 9, prva alineja, ovih Uslova korišćenja, zahteva povraćaj iznosa navedene usluge. Provajder će Korisniku vratiti inicijalno plaćeni iznos umanjen prema danima iskorišćene navedene usluge, i umanjen za iznos troškova transakcije povraća novca (provizije platne kartice, PayPal provizije i sličnih pripadajućih troškova). Povraćaj iznosa iz prethodnog stava podleže sledećim ograničenjima:- Povraćaj iznosa je moguć samo za prvo korišćenje usluge hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web Hosting). Ukoliko je Korisnik prethodno koristio navedenu uslugu, pa ju je otkazao, nijedno naknadno korišćenje usluge ne podleže mogućnosti za povraćaj iznosa.- Povraćaj iznosa je moguć samo za jedan paket usluge hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web Hosting). Ukoliko Korisnik koristi više od jednog paketa, Provajder mu može izvršiti povraćaj iznosa samo za jedan jedini takav paket.- Povraćaj iznosa nije moguć i ne odnosi se na obnavljanje korišćenja usluge.- Povraćaj iznosa se odnosi samo i isključivo na uslugu hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web Hosting) iz člana 9 stav 1. tačke 1) ovih Uslova korišćenja, i ne odnosi se na bilo koje druge usluge Provajdera.

IX – AUTORSKO PRAVO

 • 41Provajder ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na svom Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je Provajder autor, odnosno nosilac autorskih prava.
 • 42Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Provajdera kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Provajdera i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
 • 43Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji Korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Provajdera.
 • 44Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Provajder, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Provajder ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.
 • 45Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

X – SMERNICE

 • 46 Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.
 • 47 Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.
 • 48 Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Provajdera, uključuje (ali nije ograničen na):
  – otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,
  – uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
  – eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
  – sadrži uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do takvog sadržaja,
  – traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
  – javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
  – sadrži, ili promoviše informacije za koje korisnik zna da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
  – sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe, warez ili drugi zlonameran kod ili vezu do takvog sadržaja,
  – uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
  – sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
  – podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
  – traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
  – uključuje neregistrovane komercijalne aktivnosti za koje je potrebna registracija kod državnog organa,, ili
  – krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.
 • 49 U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:
  – kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili drugi ilegalan pornografski sadržaj, prevare, distribuciju ilegalnog pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
  – oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa,
  – zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,
  – falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
  – aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
  – mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
  – prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
  – uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
  – bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,
  – imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
  – korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,
  – prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
  – korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
  – nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
  – brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
  – korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Provajderovog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Provajdera,
  – pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
  – prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
  – imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
  – korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.
  Radi dobrog razumevanja termina, pod pojmom Spam se, u skladu sa odredbama ovih Uslova, smatra zloupotreba hosting naloga u svrhu slanja neželjenih masovnih poruka bez ikakvog kriterijuma ili sa širokim kriterijumima. Radi se o veoma osetljivom problemu za sve hosting provajdere i internet u celini. Spam može biti namerni i nenamerni. U namerni Spam ubraja se komercijalni spam i forum/community spam. Namerni spam se kažnjava, nakon treće opomene Korisniku, automatskim blokiranjem svih servisa na kojima se izvršava.U nenamerni Spam spada spam za koji Korisnik deljenog (engl. Shared) web hosting naloga nije obavešten. Spam skripte su obično ubačene od strane trećih lica programirane da šalju na hiljade mejlova u kratkom vremenskom roku bez ikakvih kriterijuma praveći štetu serveru sa koga se šalje (opasnost od crne liste -blacklist, pad email servera, opterećenje) i serverima na koje se šalje. Hosting nalozi obično, nakon detekcije problema od strane Provajdera, budu privremeno suspendovani do pronalaska problematičnih skripti koje izvršavaju masovno slanje elektronske pošte. U navedenom slučaju, odmah nakon rešenja problema, hosting nalog je ponovo aktivan.Nenamerni spam na VPS serveru se smatra za namerni i dovodi do suspenzije servera. Ukoliko se ispostavi da je Korisnik namenski iznajmio VPS ili Dedicated server u cilju spamovanja, Provajder zadržava pravo otkazivanja usluge bez mogućnosti reklamacije, u skladu sa ovim Uslovima.
 • 50 Provajder ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Provajder može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Provajder će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona.
  Provajder zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Provajdera koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Provajder ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Provajderu.

XII – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI I GARANCIJA DOSTUPNOSTI

 • 51Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Provajder ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
 • 52 Provajder, podatke unete od strane Korisnika prenosi posredstvom komunikacione mreže, i Provajder nije odgovoran za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga jer: ne menja podatke; uvažava uslove za pristup podacima; postupa u skladu sa pravilima za ažuriranje podataka; deluje u skladu sa dozvoljenom primenom tehnologija za prikupljanje podataka; uklanja ili onemogućava pristup podacima koje je čuvao odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadležni organ, naredio njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.
  Provajder skladišti podatke pružene od strane Korisnika, na zahtev Korisnika, i Provajder nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti može znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.
  Provajder posredstvom elektronskog upućivanja može da omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga (engl. Link), ali nije odgovoran za te informacije jer: ne zna niti može da zna za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podataka u tim informacijama; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup podacima.
 • 53Provajder ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Provajder ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.
 • 54Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, gubitka podataka, neuručenja poruka elektronske pošte, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.
 • 55Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Provajder nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Provajder nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i WHOIS servis pri pretrazi domena i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga koje Provajder koristi.
 • 56Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.
 • 57Provajder garantuje vremensku dostupnost Servisa (engl. Uptime) od 99.90 % vremena na mesečnom nivou. To znači da Servisi mesečno može da bude nedostupan najduže 44 minuta. U navedenu garanciju ne računa se vreme redovnog održavanje Servisa (npr. sigurnosno održavanje servera, najavljenih radova na komunikacionoj opremi i sl.) kao ni vreme trajanja eventualnih hakerskih i orkestriranih distribuiranih (engl. DDoS) napada, kao ni vreme koje je potrebno da se reše eventualni problemi na serverskim linkovima, datacentru, niti period trajanja uticaja više sile. Ukoliko je vreme nedostupnosti duže od 44 minuta na mesečnom nivou, Korisnik ima pravo da izvrši reklamaciju na uslugu u roku od 7 dana od dana ponovnog uspostavljanja usluge.
  Svi serveri Provajdera su pod praćenjem (engl. Monitoring) određenih nezavisnih Uptime servisa što Provajderu omogućava da ima tačan uvid u Uptime koji služi kao dokaz globalne vidljivosti i Uptime servera, i na zahtev te podatke može dostaviti Korisniku.
  Radi dobrog razumevanja, Provajder ne garantuje za konzistentnost podataka koji se odnose na Shared Web hosting, VPS Hosting i Dedicated hosting, niti odgovara za eventualni gubitak podataka usled hardverskog ili sigurnosnog propusta, niti odgovara za one podatke koji se nalaze na udaljenim Backup serverima. Isključivu odgovornost za navedeno snosi Korisnik, je na osnovu ovih Uslova preuzeo obavezu poštovanja svih procedura Provajdera, ali i dužnost da samostalno brine o sopstvenim podacima (korisničkom sadržaju), bez obzira na postojanje tih procedura. Takođe, Provajder ničim ne garantuje da će poštovanje procedura, samo po sebi, sprečiti gubitak podataka, već je isključiva obaveza Korisnika da na adekvatan način brine o svojim podacima (korisničkom sadržaju).
  Provajder ne odgovara za posledice neblagovremenog plaćanja odnosno propuštanja obnove bilo koje usluge (uključujući i registraciju Internet domena) Korisnika. Odgovornost za obnovu usluge (uključujući i obnovu registracije Internet domena) je isključivo na Korisniku, u skladu sa članom 17 ovih Uslova korišćenja. Provajder garantuje za obnovu usluge (uključujući i registraciju Internet domena) samo ukoliko je Korisnik izmirio iznos cene tako da Provajder može da evidentira odgovarajuću uplatu pre isteka usluge, u skladu sa članom 30 ovih Uslova korišćenja.

XIII – OGRANIČENJA I NAČINI PRUŽANJA POJEDINIH USLUGA

 • 58Web hosting ograničenja prostora – Web hosting usluga ne podrazumeva masovno skladištenje (engl. “Storage hosting”) sadržaja. Provajder zadržava pravo uklanjanja sadržaja u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja u slučaju da Korisnik ne poštuje sledeća ograničenja u pogledu veličine, broja i vrste fajlova:
  – video i audio fajlovi: maksimalno 2.000 fajlova, koji ne smeju biti veći od 5 MB pojedinačno;
  – dokumenti (doc, pdf i slični fajlovi): maksimalno 4.000 fajlova, koji ne smeju biti veći od 5 MB pojedinačno;
  – slike i grafički fajlovi (tiff, png, psd, jpg, gif i slični fajlovi) maksimalno 4.000 fajlova, koji ne smeju biti veći od 5 MB pojedinačno;
  – arhive (zip, rar, tar,tar.gz, 7z i slični fajlovi) maksimalno 12 GB ukupno.
 • 59 Web hosting zloupotreba resursa – Svako prekomerno korišćenje Cloud resursa većih od dodeljenih putem Web hosting usluge od strane Korisnika će se, zbog nemogućnosti potpune izolacije CPU resursa (s obzirom da se po prirodi Web hosting usluge koriste deljeni CPU i MYSQL resursi) smatrati zoupotrebom resusrsa odnosno kršenjem ovih Uslova korišćenja ukoliko je potrošnja navedenih resursa veća od dozvoljene (dodeljene) više od 50% vremenskog perioda dnevno, i to 3 dana uzastopno. Provajder može ukloniti sadržaj odnosno obustaviti pružanje usluge u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, a može obavestiti Korisnika i predložiti mu odgovarajuće rešenje odnosno način prestanka zloupotrebe Web hosting resursa. Ukoliko Korisnik ne odgovori na obaveštenje ili se u odgovoru ne izjasni o predlogu Provajdera, Provajder zadržava pravo da hosting nalog privremeno suspenduje nakon dva dana od slanja obaveštenja ili da dodatno ograniči pristup resursima
 • 60Web hosting DDoS i virusi – U slučaju da Korisnik Web hosting usluge bude meta DDoS napada ili napada virusa i drugih programa sa zlonamernim kodom (engl. “malware”) na svojim sajtovima ili servisima Web hosting platformi Provajdera, Provajder će uložiti sve neophodne napore da identifikuje izvor napada i preduzme odgovarajuće korake kako bi ga suzbio. Ukoliko se DDoS ili napadi virusa često ponavljaju i počnu negativno uticati na druge korisnike na istom serveru, Provajder zadržava pravo da privremeno blokira pristup sajtovima, servisima ili aplikacijama Korisnika. Takođe, Provajder u tom slučaju može, u dogovoru sa Korisnikom ili samo uz obaveštavanje Korisnika (bez dogovora), servise Korisnika premestitit na odvojeni server kako bi očuvao stabilnost sistema. Prebacivanje na drugu hosting platformu će biti predloženo samo ukoliko Provajder smatra da je isto neophodno za očuvanje performansi i sigurnosti servera Provajdera i drugih korisnika. Korisnik se obavezuje da u ovakvim sitiacijama bez odlaganja reaguje na obaveštenja i uputstva koja mu šalje Provajder u vezi sa DDoS i napadima virusa kako bi se problem efikasno rešio i minimizirao uticaj na druge korisnike. U određenim situacijama, sajtove koji su podložni napadima Provajder može ukloniti u skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja.
 • 61Web hosting sigurnosne kopije – Osim kada posebnim ugovorom Provajder i Korisnik nisu drugačije definisali, Provajder pravi sigurnosne kopije (engl. “backup”) podataka Korisnika putem specijalizovanog softvera na do dve udaljene lokacije, svaki dan, najmanje poslednjih 30 dana, a u skladu sa paketom Web hosting usluga koje je Korisnik izabrao.
  Čuvanje sigurnosnih kopija može, ali ne mora isključivati tipove fajlova nekarakteristične za Web hosting uslugu, odnosno fajlove veće od 2 GB, i specifične vrste fajlova kao što su arhive (tar.gz, tar, rar, zip), audio i video fajlove.
  Provajder će uložiti najviše napore da obezbedi maksimalnu dostupnost, ali ne može da garantuje za svakodnevno funkcionisanje usluge čuvanja sigurnosne kopije.
  U zavisnosti od Web hosting paketa i dodataka koje odabere Korisnik, generisanje sigurnosnih kopija se isključuje nakon zauzeća 75 GB kod OPTIMUM+ Web, 150 GB kod PREMIUM+ Web, 200 GB kod BIZ+ Web, 300 GB kod BIZ Max, sem u slučaju kada nije zakupljen dodatak od 100 do 300 GB dodatno. U slučaju kada Web hosting nalog zauzima više od pomenutih ograničenja, duže od 7 dana, generacija sigurnosnih kopija se isključuje o čemu Korisnik dobija obaveštenje od Provajdera. Ponovno vraćanje u redovno stanje odnosno svakodnevno generisanje sigurnosnih kopija je moguće ukoliko Web hosting nalog Korisnika duže od 14 dana ima zauzeće manje od ograničenja. Pored svega navedenog, tolerancija zauzeća od 10% je primenjiva ograničen vremenski period
 • 62VPS sigurnosne kopije – Osim kada posebnim ugovorom Provajder i Korisnik nisu drugačije definisali, i osim u slučaju da Korisnik nije odabrao odgvarajući dodak koji se odnosi na sigurnosne kopije, za VPS usluge Provajder pruža sedmični snapshot u poslednje 3 sedmice.
 • 63Ostale usluge – Sve usluge koje Provajder pruža mogu imati posebna ograničenja i specifičnosti na koje Korisnik pristaje prilikom prihvata podnude, odnosno zaključenja posebnog ugovora, odnosno stupanja u ugovorni odnos u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

XIV – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

 • 64Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja isključivo se primenjuju važeći propisi Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti.
 • 65Na sve sporove do kojih može doći između Provajdera i Korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Provajder i Korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Treći osnovni sud u Beogradu za fizička lica.
 • 66Ukoliko dva Korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva Korisnika, u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Provajder ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.66

XV – ZAVRŠNE ODREDBE

 • 67 Provajder ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na sopstvenoj Internet prezentaciji i poslati obaveštenje (putem elektronske pošte) svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
  Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.
 • 68Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.
 • 69Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 26.12.2023. Vladimir Duka, Direktor United Internet d.o.o.  Download PDF   PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI    NEOGRANIČENI PROSTOR TOS

Želite da stupite u kontakt sa nama?

KONTAKTIRAJTE NAS
+381 11 428 08 08
[email protected]
Pokreni odmah